โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

สถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 10 มีนาคม 2564