โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 153/2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ.2563 ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูงและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ระบุ
คู่มือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หรือ หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ระบุ
ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการประเมินการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. มติที่ประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การค้ำประกันการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศ ก.บ.ม. วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการขอออกของพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน้งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้คณาจารย์ประจำไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ไม่ระบุ
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานตำแหน่ง ก.พ.อ. ๒๕๕๓ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้