โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่๑) เรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ข้อบังคับ ข้อบังคับว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินใจ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ประกาศ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๓๕๙/๒๕๖๔ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 ไม่ระบุ
ประกาศ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ประกาศ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 บังคับใช้
ประกาศ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ พ.ศ. 2563 บังคับใช้
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรคณบดี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เลขประจำตัวประชาชน) ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ.2563 ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูงและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ระบุ
คู่มือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย อัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หรือ หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ พ.ศ.๒๕๖๓ บังคับใช้
ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ บังคับใช้