โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศ ก.บ.ม. เกณฑ์การตัดสินวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2566 บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2565 บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ประกาศ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ไม่ระบุ
ประกาศ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2570) ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (ฉบับที่ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ตัวอย่างการประดับเครื่องราช 2562 ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ เรื่ิอง บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (ฉบับที่๕) พ.ศ.2565 บังคับใช้
กฎกระทรวง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ระบุ
ข้อบังคับ ข้อบังคับว่าด้วยสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บังคับใช้
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ไม่ระบุ
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้
ประกาศ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่๑) เรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ข้อบังคับ ข้อบังคับว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินใจ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 บังคับใช้
ประกาศ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๓๕๙/๒๕๖๔ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 ไม่ระบุ