โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 บังคับใช้
ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 บังคับใช้
ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งูงขึ้น บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ บังคับใช้
ประกาศ ประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566 บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับรองอธิการบดี โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกสุรินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมกการส่งเเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 บังคับใช้
ประกาศ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กองทุนพัฒนาบุคลากร บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. เกณฑ์การตัดสินวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2566 บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2565 บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ระบุ
ประกาศ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ไม่ระบุ
ประกาศ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2570) ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (ฉบับที่ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ตัวอย่างการประดับเครื่องราช 2562 ไม่ระบุ
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ เรื่ิอง บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ (ฉบับที่๕) พ.ศ.2565 บังคับใช้
กฎกระทรวง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ระบุ