โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์

ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ"

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่เป็นที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานการบริหาร และงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย งานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ที่สังกัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลับ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฃเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของเครือข่ายงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้โอน – รับข้าราชการ ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก