โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล/แบบการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง และโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก สำหรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล และประเมินสายวิชาการ
ทั่วไป แบบขอโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์
ใบลา ใบลาออก
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบข้อตกลงผู้บริหาร
ใบลา ใบลาพักผ่อน
ทั่วไป Job Application Form : SRRU
ทั่วไป ใบสมัครสายสนับสนุน
ทั่วไป ใบสมัครงานสายวิชาการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แบบสัญญาลาศึกษา(ภายในประเทศ)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุลผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ