โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด(เงินนอกงบประมาณ)
ทั่วไป แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ประเมิน และสัญญาจ้าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ทั่วไป ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล/แบบการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง และโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก สำหรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล และประเมินสายวิชาการ
ทั่วไป แบบขอโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์
ใบลา ใบลาออก
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบข้อตกลงผู้บริหาร
ใบลา ใบลาพักผ่อน