โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล/แบบการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง และโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก สำหรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล และประเมินสายวิชาการ
ทั่วไป แบบขอโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ระยะเวลาที่สอง
ใบลา ใบลาออก
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบข้อตกลงผู้บริหาร
ใบลา ใบลาพักผ่อน
ทั่วไป Job Application Form : SRRU
ทั่วไป ใบสมัครสายสนับสนุน
ทั่วไป ใบสมัครงานสายวิชาการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แบบสัญญาลาศึกษา(ภายในประเทศ)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุลผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน