โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ทั่วไป แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น บันทึกขอเสนอผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เอกสารประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ใบรับรอง หนังสือรับรองเงินเดือน
ทั่วไป แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญค้ำประกันพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด(เงินนอกงบประมาณ)
ประเมิน และสัญญาจ้าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 2
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล/แบบการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง และโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก สำหรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผล และประเมินสายวิชาการ