โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563