โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

บุคลากร

 • นายนิติธร เจริญยิ่ง
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • นายชัยยันต์ ผมพันธ์
  บุคลากร ปฏิบัติการ
 • นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางเสาวณีย์ ดีมั่น
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 • นางนิชกานต์ ทันวัน
  บุคลากร ปฏิบัติการ
 • นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรติ์ปทุม
  บุคลากร ปฏิบัติการ
 • นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 • นางสาวภัทธิยา เกษฎา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ