โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ประวัติความเป็นมา

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนเกี่ยวกับงานงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และงานด้านการให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและอัตราเงินเดือน งานขึ้นทะเบียนตำแหน่งทางบริหาร วิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การคัดเลือกและการสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้ง รับโอน – ให้โอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การบำรุงรักษาและการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การพิจารณาความดีความชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การต่ออายุราชการ ข้อมูลและกรอบอัตรากำลัง การจัดหา แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ วินัยและนิติการ งานด้านระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้กำหนดโครงสร้างการบริหารโดยมีผู้อำนวยการกองบริหารบุคคลเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑