โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล