โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

สรุปการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล