โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เลขประจำตัวประชาชน)

ทั่วไป 53 18 ต.ค. 2564 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม

กรณีส่งเคราะห์บุตรแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีไว้กับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน (การผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้)