โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

บทความ KM

การดำเนินการในขณะที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 4729 นายนิติธร เจริญยิ่ง เขียน: 20 ก.พ. 2563 แก้ไข: 1 ต.ค. 2566

1. ท่านสามารถเขียนวิเคราะห์ภาระงานที่ท่านกำลังดำเนินการได้ก่อน โดยไม่ต้องให้กรอบอัตรากำลังแล้วเสร็จหรือประกาศใช้

2. หน่วยงานต้องดำเนินการเพื่อขอประเมินค่างาน (วิเคราะห์เก้าอี้) เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดว่าหน่วยงาน ก. จะมีตัวอย่างเช่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ อยู่ในงานใดบ้าง เพื่อให้บุคลากรในข้อ 1 เขียนประเมินค่างานตามตำแหน่ง เพื่อขอรับการประเมินค่างาน

 

ไฟล์แนบ: