โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

บทความ KM

แผนงาน กรอบระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินค่างาน

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 3154 นายชัยยันต์ ผมพันธ์ เขียน: 3 ก.พ. 2563 แก้ไข: 5 มิ.ย. 2566

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อ ๔  ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ที่ ๒/๒๕๖๒  เรื่อง  วิธีการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  กองบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอแผนงาน กรอบระยะเวลาและแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประเมินค่างาน  สำหรับหน่วยงานที่วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังเสร็จสิ้นแล้ว  เพื่อไม่เป็นการล่าช้าและกระทบต่อบุคลากรที่ประสงค์จะขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานที่วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังยังไม่แล้วเสร็จจักได้ดำเนินการประเมินค่างานในภายหลัง 

 

ไฟล์แนบ: