โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

พิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภรัฏสุรินทร์

18 เม.ย. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ดำเนินการพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้พลังความสามารถ