โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

รับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

18 เม.ย. 2566

กองบริหารงานบุคคลรับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมกับชี้แจงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนในหน้าที่ราชการ และการสอดแทรกเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจริยธรรม และประพฤติอย่างมีคุณธรรม เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกความผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ