โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

KM จัดการความรู้ด้านการเขียนขอรับการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ กและการก้าวหน้าทางวิชาชีพและการประกันคุณภาพ

23 ก.พ. 2566

โดยสาระสำคัญของการประเมินค่างาน และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประกอบด้วย (1) การกำหนดระดับตำแหน่ง โดยใช้หลักค่างาน (2) การประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง โดยใช้หลักสมรรถนะ เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมีความสอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง