โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

24 ก.พ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565