โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล

7 ธ.ค. 2563

*ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 4ธันวาคม 2563 เวลา09.00 น ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น2 อาคาร31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Cr. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์