โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการแก้ปัญหาอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน

30 พ.ย. 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการแก้ปัญหาอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน แก่พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวกับค่าจ้างกรณีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุหรือเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิไม่ถูกต้องระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 – 30 กันยายน 2562 ซึ่งแตกต่างเฉพาะรายบุคคล โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งอธิการบดีได้ชี้แจงการเยียวยาโดยจะดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินที่บรรจุระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 – 30 กันยายน 2562 โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่อาจจะได้รับเงินเยียวยาที่ไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน ระยะเวลาการบรรจุ วุฒิการศึกษา และความดีความชอบที่ต่างกัน ทั้งนี้กองคลัง ม.รภ.สร. จะดำเนินการโอนเงินเดือนที่ปรับเพิ่มเข้าบัญชีของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินช่วงปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ------------------------------- งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์