โทรศัพท์ 044-041 639 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 พ.ศ. 2564 2567

4 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองบริหารงานบุคค ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคล ของหน่วยงาน มาประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 ณ ห้องฉัททันต์ เวลา 13.00 น. อาคาร 31