Blog Detail Pic

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.รภ.สร.

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 11 มกราคม

การประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านรูปแบบ VDO Conference มีมติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยให้ ผศ.ดร.พนา จินดาศรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏสุรินทร์


อัลบัมรูป