คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ กับ 14 โรงเรียนเครือข่าย
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักส่งเสริมองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ และสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (รอบเพิ่มเติม)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
หน่วย กยศ. ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมประเภทรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืมและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566