ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 แบบปกติ (on site)
ข่าวงวงฉบับที่ 3,871 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
พิธี MOU การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบันกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ข่าวงวงฉบับที่ 3,870 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงป้องกันอัคคียภัยของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุคกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 งาน
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) C6000 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)