มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สานพลังภาคีเครือข่าย ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนสุรินทร์หลุดพ้นจากความยากจน
ข่าวงวงฉบับที่ 3,828 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ม.รภ.สร. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ข่าวงวงฉบับที่ 3,827 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
ข่าวงวงฉบับที่ 3,826 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวงวงฉบับที่ 3,825 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริ พร้อมนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)