Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 25 ธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยมีนางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการมาระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มรูป