สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

by Administrator | พุธ 22 ธันวาคม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

สามารถเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

หรือร่วมประชุมแบบ Online ได้ที่ Join Zoom Meeting https://bit.ly/srru221264 Meeting ID: 927 0741 7304 Passcode: 221264  (รองรับได้ 300 ท่าน)

สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1QbNdZntSNL25-5R7tDLCpjIM3JJkV0eI?usp=sharing

และเอกสารประกอบวาระพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://drive.google.com/drive/folders/1qAOpZY66dvhlPDrVkzuVuHySeMmZkI_G?usp=sharing