Blog Detail Pic

บุคลากรและนักศึกษา ม.รภ.สร. รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 17 ธันวาคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ ลานเวทีการแสดง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางภัทรวรรธน์ ลีลลาพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงาน 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬา และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุรินทร์

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นกีฬาฟุตบอล นายภานุพันธ์ ตั้นจัด บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นกีฬามวยไทยสมัครเล่น นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นกีฬากรีฑา และ น.ส.เปรมฤทัย หงษีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นกีฬาเรือพาย


อัลบั้มรูป