Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงอาหาร 1,2 อาคาร 28 และพัฒนาบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์