Blog Detail Pic

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 2 ธันวาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและอื่น ๆ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้

 

- ระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน (เดิม) (ชำระเงินที่การเงิน หรือชำระผ่านธนาคาร) โดยไม่ปรับ

ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564

 

- ระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ใหม่) (ชำระเงินที่การเงิน หรือชำระผ่านธนาคาร) โดยไม่ปรับ

ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564

ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2564


อัลบัมรูป