Blog Detail Pic

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 แบบปกติ (on site)

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 29 พฤศจิกายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 370/2564 ลงวันที่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยจะเริ่มการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564


อัลบัมรูป