ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์