Blog Detail Pic

สูุจิบัตรนิทรรศการสุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

by Administrator | จันทร์ 15 พฤศจิกายน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัดโครงการความร่วมมือ กับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก ๔ สถาบันการศึกษา โดยจัดนิทรรศการออนไลน์ “สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

https://anyflip.com/uuyxl/axfx/