Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 21 กันยายน

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 และคณะ ที่เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้ดำเนินการสัมภาษณ์นายกสภาหรือกรรมการสภา อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนพันธกิจชุมชนที่ใช้บริการตามพันธกิจสถาบัน ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้คะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานที่ 4.29 คะแนน อยู่ในระดับดี

 

ดาวน์โหลดไฟล์

อัลบั้มภาพ