Blog Detail Pic

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"

by Kosin Sanannam | จันทร์ 13 กันยายน

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"

 

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จำแนกเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

          1. ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เรียกว่า "ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์"

          2. พระราชทานทุนเพื่อค้นคว้าและการสอนในโรงพยาบาลศิราราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรกของทุนประเภทนี้ในประเทศไทย

          3. ทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทำการติดต่อมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล

          4. พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชอันรวมทั้ง ที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน หอผู้ป่วย และหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

          เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของสามสาขาวิชาด้านสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะจัดให้วันมหิดลปีนี้ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเพียงพิธีการถวายสักการะและวางพวงมาลาและรับบริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ป่วย มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลาจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบบริจาคเพื่อผู้ป่วย มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค ณ  อาคาร 30 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์