การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

by Administrator | ศุกร์ 3 กันยายน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

แบบ สวท.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบ สวท.2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบ สวท.3 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบ สวท.4 แบบประวัติและผลงานประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ