Blog Detail Pic

การอบรมรูปแบบแคมป์ออนไลน์ หัวข้อ "การส่งเสริมจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์”

by นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว | เสาร์ 31 กรกฎาคม

การอบรมรูปแบบแคมป์ออนไลน์ หัวข้อ "การส่งเสริมจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์” 
จัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (3 วัน) จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมอบชุดบอร์ดสมองกลฝังตัวพร้อมเซนเซอร์ (Kidbright SRRU Kit) ใช้เพื่อประกอบการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้

ระบบสนันสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษโคัดดิ้ง 
http://coding.srru.ac.th/

ลิงก์เข้าร่วมอบรม: URL : https://srru.webex.com/meet/cc
Meeting ID : 184 687 1443

หรือสแกน QR Code:

 

รับชมวีดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่