Blog Detail Pic

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

by Administrator | จันทร์ 19 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  8 ท่าน  ดังนี้  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์  สาเอี่ยม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์  จันทร์เขียว
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน   ทดทะศรี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัค  วุฒิวธันศา
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ดำรงค์สุนทรธัย
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หวังชอบ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  มีสิทธิ์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  วรศรี

 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ