Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. หารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ร่วมกับ 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 16 กรกฎาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ