ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่๐๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว

ศุกร์ 27 มีนาคม by ผ.ศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล, เข้าชม 229