Blog Detail Pic

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.รภ.สร. เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 13 กรกฎาคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลวัคซีนสนามสุรินทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจำนวน 199 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รอบที่ 1 โดยเป็นวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 560 โดส แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่กรอกข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อขอเข้ารับการฉีดวัคซีน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมีการประชาสัมพันธ์วันฉีดวัคซีนให้ทราบอีกครั้งหากได้รับข้อมูลจากส่วนกลางแล้ว


อัลบั้มภาพ