Blog Detail Pic

กำหนดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

by Administrator | พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม

กำหนดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อไปยังคณะ) ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด