Blog Detail Pic

ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) แบบออนไลน์ ภาคปกติ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2563

by นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว | พฤหัสบดี 24 มิถุนายน

ผลการสอบ ระหว่างวันที่ 4, 8 เมษายน, 29-30 พฤษภาคม และ 23, 26 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อผลการสอบได้ที่

     - สมรรถนะภาษาอังกฤษ bit.ly/eng2563

     - ทักษะดิจิทัล bit.ly/dg2563