Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 24 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้เข้าร่วมอบรมจากภายนอก ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับหลักสูตร อีกทั้งเป็นการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นผู้ประเมินที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน


อัลบั้มภาพ