Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โครงการระบบข้อมูลตำบล กับ ม.รอ.

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 17 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โครงการระบบข้อมูลตำบล ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

สำหรับโครงการระบบข้อมูลตำบลเป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลตำบล โดยใช้บุคลากรจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ในเรื่องระบบจัดเก็บจัดฐานข้อมูลตำบล ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Rajabhat Big Data


อัลบั้มภาพ