Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 14 มิถุนายน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวกัมพูชา จำนวน 30 คน ที่ผ่านโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับโครงการอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 - 14 มิถุนายน 2564 รวม 480 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาชาวกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน นำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง


อัลบั้มภาพ