Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 3 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมซักซ้อมขั้นตอนการดำเงินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนชาว จ.สุรินทร์ เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ที่ได้ลงทะเบียนจองเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รองรับประชาชนชาว จ.สุรินทร์ ได้ประมาณ 2,000 คนต่อวัน


อัลบั้มภาพ