Blog Detail Pic

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์

by Admin | ศุกร์ 14 พฤษภาคม

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT): https://itas.nacc.go.th/go/eit/0rcjij