Blog Detail Pic

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน

by Admin | จันทร์ 10 พฤษภาคม

ขอเชิญครูผู้ใช้งาน DLTV จากโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1-3 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เเละผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมตั้งเเต่วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2564

-ลิงก์ลงทะเบียน : bit.ly/regisdltv

-ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน: https://datastudio.google.com/s/tGV07xxJoBA

-ลิงก์เข้าห้อง bit.ly/edu4dltv Meeting ID  : 930 6564 5610 รหัสผ่าน : 130564