ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12)

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 3 พฤษภาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 156/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12)

ดาวน์โหลดไฟล์