ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11)

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 20 เมษายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 146/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 

ดาวน์โหลดไฟล์