Blog Detail Pic

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 16 เมษายน

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงประกาศให้ระดับบัณฑิตศึกษาและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย


อัลบั้มภาพ