นักศึกษา ม.รภ.สร. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง

จันทร์ 5 เมษายน by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 166
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในโครงการการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
 
โดยโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานในกระบวนการห่อม้วนแผ่นยาง และผลงานการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ แผนกซ่อมบำรุงอาหารเปียก ตามลำดับ
 
สำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มีคณาจารย์ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง อ.ชลิตา แก้วบุตรดี อ.ศุภวิช นิยมพันธุ์ อ.ธาริณี มีเจริญ และอ.ศิวพร สุกสี
 
cr; ข้อมูลจาก งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อัลบั้มภาพ