Blog Detail Pic

นักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากักตัวในศูนย์กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) จ.สุรินทร์ ก่อนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ณ ม.รภ.สร.

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 24 มีนาคม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. พ.อ.อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ เลขานุการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา จำนวน 37 คน เข้าศูนย์กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) จ.สุรินทร์ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเมื่อกักตัวครบกำหนดแล้ว จะเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ