Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 24 มีนาคม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สำหรับการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปจุดแนวคิดให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละตำบลที่ผู้ได้รับจ้างงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล


อัลบั้มภาพ